Sin título-1

Campamento urbano en Vilagarcía de Arousa

GAL
Os Campamentos Urbanos de Verán abren un prazo extraordinario de inscrición para situacións sobrevidas
O Concello de Vilagarcía abrirá un prazo extraordinario de inscrición nos Campamentos Urbanos de Verán co obxecto de atender as necesidades de conciliación que puideran terse producido despois de pechado o prazo ordinario, o pasado 30 de abril xa que maio é un mes no que moitas persoas en situación de desemprego acceden a contratos laborais para a temporada de verán. As familias que se atopen nesta situación poderán presentar as solicitudes no 1 ao 7 de xuño no Concello. Ademais cumprir os demais requisitos recollidos nas bases publicadas no seu día e que se poden consultar no taboleiro de anuncio da web municipal, así como o anexo correspondente ao prazo extraordinario.
30.05.2016.- Este prazo extraordinario, ademais de dar opción a estas familias que noutras circunstancias quedarían fora do programa, servirá para cubrir as posibles vacantes que teñan quedado tras a baremación das solicitudes presentadas durante o prazo ordinario.

Poderán solicitar praza os nenos e nenas nados entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 31 de decembro de 2012 empadroados no Concello de Vilagarcía de Arousa, que formen parte dunha unidade familiar na que ambos proxenitores ou titores teñan unha actividade laboral ou participen nun proceso de formación regrado ou oficial, durante os meses de xullo e agosto no horario de desenvolvemento do servizo.

Os Campamentos Urbanos de Verán son un programa de conciliación posto en marcha polas concellerías de Xuventude e Benestar Social que, por segundo ano consecutivo, conta coa opción de servizo de comedor. O servizo prestarase no CEIP da Escardia durante os meses de xullo e agosto en horario de mañá (de 9 a 14 horas, ou a 15 horas en caso de contar con praza de comedor), pudendo os interesados solicitar os dous meses do programa, un deles ou dividilos nas quincenas que desexen para acomodalos cons períodos vacacionais dos proxenitores.

As solicitudes presentadas neste prazo extraordinario para situacións sobrevidas baremaranse segundo as bases e a admisión realizarase segundo a orde de solicitude no Rexistro. A listaxe provisional de admitidos a través desta quenda especial publicarase o 14 de xuño, establecéndose os tres días seguintes hábiles como prazo de realización de reclamacións. A listaxe definitivo publicarase o 21 de xuño. Confeccionarase unha lista de agarda cos/as solicitantes excluídos.

Más información en www.vilagarcia.es

Información recogida de la página del Concello de Vilagarcía de Arousa

 

El Ayuntamiento de Vilagarcía abrirá un plazo extraordinario de inscripción en los Campamentos Urbanos de Verano con el objeto de atender las necesidades de conciliación que habían podido haberse producido después de haberse  cerrado el plazo común, el pasado 30 de abril ya que mayo es un mes en el que muchas personas en situación de desempleo acceden a contratos laborales para la temporada de verano. Las familias que se encuentren en esta situación podrán presentar las solicitudes en el 1 al 7 de junio en el Ayuntamiento. Además cumplir los demás requisitos recogidos en las bases publicadas en su día y que se pueden consultar en el tablero de anuncio de la web municipal, así como lo anexo correspondiente al plazo extraordinario.
30.05.2016.- Este plazo extraordinario, además de dar opción la estas familias que en otras circunstancias quedarían había sido del programa, servirá para cubrir las posibles vacantes que hayan quedado tras la baremación de las solicitudes presentadas durante el plazo común.

Podrán solicitar plaza los niños y niñas nacidos entre lo 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2012 empadroados en el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, que formen parte de una unidad familiar en la que ambos proxenitores o tutores tengan una actividad laboral o participen en un proceso de formación regrado u oficial, durante los meses de julio y agosto en el horario de desarrollo del servicio.

Los Campamentos Urbanos de Verano son un programa de conciliación puesto en marcha por las concellerías de Juventud y Bienestar Social que, por segundo año consecutivo, cuenta con la opción de servicio de comedor. El servicio se prestará en el CEIP de la Escardia durante los meses de julio y agosto en horario de mañana (de 9 a 14 horas, o la 15 horas en caso de contar con plaza de comedor), pudendo los interesados solicitar los dos meses del programa, uno de ellos o dividirlos en las quincenas que deseen para acomodarlos cons períodos vacacionais de los proxenitores.

Las solicitudes presentadas en este plazo extraordinario para situaciones sobrevidas baremaranse segundo las bases y la admisión se realizará segundo la orden de solicitud en el Registro. La lista provisional de admitidos a través de este turno especial se publicará el 14 de junio, estableciéndose los tres días siguientes hábiles como plazo de realización de reclamacións. La lista definitivo se publicará el 21 de junio. Se confeccionará una lista de aguarda con los/las solicitantes excluid@s.

Más información en www.vilagarcia.es

Información recogida de la página del Concello de Vilagarcía de Arousa